Sleeping

This photograph was taken in January 2009 in an open air market near Li Jiang, Yunnan, China.